Beginsituatie

 

De school behoort tot het officieel gesubsidieerd onderwijs. Het stadsbestuur van Sint-Niklaas is het schoolbestuur.

De school heeft één vestigingsplaats. Er zijn zowel kleuters als leerlingen lager aanwezig. De school is gemengd. De doelgroep van de school is de groep leerplichtige kinderen die gewoon basisonderwijs volgen. De school zal de rechten van de mens en de rechten van het kind eerbiedigen en werken binnen een multicultureel onderwijsconcept. De school brengt de leerlingen de gedachte bij van het Europees burgerschap en vraagt aandacht voor het mondiale gebeuren.

De drempel voor ouders en kinderen zal zo laag mogelijk gehouden worden.

 

Het schoolbestuur volgt de eisen van het ministerie van de Vlaamse gemeenschap, departement Onderwijs, i.v.m. ontwikkelingsdoelen, eindtermen  en de regelgeving op het gebruik van de onderwijstijd.

 

 

Pedagogisch-didactische organisatie

 

De school organiseert zich in een jaarklassensysteem dat flexibel toegepast wordt, zodat klasoverschrijdende activiteiten en werken met anders samengestelde groepen mogelijk zijn. In die organisatie zal aandacht gegeven worden aan de organisatie van de zorgbreedte, onder meer door het onttrekken van lestijden aan het pakket.

 

Het schoolbestuur kiest zelf zijn pedagogisch didactisch model en de pedagogische methodes. Daarbij wordt rekening gehouden met de actuele ontwikkelingen in pedagogiek en didactiek. De concrete uitwerking wordt uitgeschreven in het schoolwerkplan.

In het schoolwerkplan worden, naast de opgelegde items, minimaal  bepalingen  opgenomen  over leerprocessen ( media, didactische werkvormen, groeperingsvormen en leerinhouden), evaluatie en de rol van participanten.

 

De school volgt de leerplannen van O.V.S.G.(onderwijsdienst van de vereniging van Vlaamse steden en gemeenten).

 

 

Doelstellingen

 

Het pedagogisch project houdt voor de personeelsleden de verbintenis in om zich actief in te zetten voor de realisatie en de navolging ervan.

De personeelsleden werken mee aan een dynamische visie op onderwijs en maatschappij in functie van de lokale geaardheid, de geografische, historische, culturele en socio-economische elementen die lokaal belangrijk zijn.

Zij werken aan hun kindbetrokkenheid, groep- of  klasbetrokkenheid, team- en schoolbetrokkenheid.

De school geeft, overeenkomstig haar aanwending van de onderwijstijd, evenredige aandacht aan al de leergebieden en integreert daarin het leren leren en de sociale vaardigheden.

Geïntegreerde werkperiodes zijn mogelijk, al dan niet als project uitgewerkt.

 

Er dient te worden gestreefd naar een optimale ontwikkeling voor ieder kind :

Kinderen verschillen enorm van  elkaar. Daarom wordt er binnen de klas of klasoverschrijdend voorzien in:

- onderwijs dat rekening houdt met de leefwereld van het kind;

- een leeraanbod dat voorziet in differentiatie, verdieping en parallelle strategieën, bv. werken in niveaugroepen, remediëringsmateriaal, enz.

- aandacht voor nieuwe technologieën, onder andere met de bedoeling alle kinderen de kans te geven om met nieuwe media om te gaan;

- respect voor het verschil in oorsprong en ontwikkeling: kinderen uit andere landen tracht men in de groep te integreren; men grijpt de aanwezigheid van kinderen met een andere culturele achtergrond aan als een kans op verrijking van het schoolse aanbod;

- openheid door inkijk, inzicht en inspraak, en dit voor en met alle onderwijsparticipanten, inbegrepen externe specialisten.

 

De school stelt zich neutraal op tegenover de keuze van de ouders op levensbeschouwelijk, politiek en filosofisch vlak. Zij tracht mogelijke vormen van discriminatie te doorbreken, bijvoorbeeld naar afkomst, geslacht, sociale status.

 

 

Visie op basisonderwijs

 

1 Samenhang

- Een leergebieden- of vakkengesplitste benadering van de realiteit is niet aan te bevelen. Kinderen beleven en ervaren de realiteit immers niet in vakjes.

-De school moet ervoor zorgen leersituaties te creëren die voor de kinderen herkenbaar zijn. De kinderen moeten de centrale plaats innemen. Kinderen dienen zich op de eerste plaats veilig en goed te voelen op de basisschool.

-De doelstellingen van het basisonderwijs hebben niet enkel betrekking op kennis opdoen. Ook het verwerven van inzichten, vaardigheden en attitudes met betrekking tot verschillende werkelijkheidsgebieden zijn belangrijke doelstellingen.

 

Daarnaast dienen 'leren leren', 'probleemoplossend denken' en 'sociale vaardigheden' door de basisschool heen in verschillende leergebieden aandacht te krijgen.

 

 

2 Totale persoonlijkheidsontwikkeling

 

-Alle aspecten van de persoonlijkheid dienen via de aangeboden vorming in hun ontwikkeling te worden gestimuleerd en dit op evenwichtige wijze.

-Aandacht voor de totale persoonlijkheidsvorming houdt in dat het schoolteam zich beraadt over een evenwichtig vormingsaanbod en een evenwichtige activiteitenplanning.

-De school houdt in haar aanbod niet alleen rekening met de verschillende ontwikkelingsterreinen maar ook met de verschillen in persoonlijkheidsontwikkeling.

-Aandacht voor de totale persoonlijkheidsontwikkeling impliceert daarom een gerichtheid op individualiserend onderwijs.

 

 

3 Zorg

 

-Een goede interactie tussen kind en leraar, die ook rekening houdt met de thuissituatie, is noodzakelijk om tot succesvolle oplossingen te komen.

-Zorgbreedte heeft te maken met de aandacht die de school aan kinderen wil geven, met de wijze waarop ze omgaat met verschillen tussen kinderen.

-Soepele overgangen van kleuterniveau naar lager onderwijs en tussen leeftijdsgroepen dienen te worden gecreëerd. Doorbreken van het traditionele leerstofjaarklassensysteem in de lagere school is mogelijk.

-De schoolteamleden trachten hun onderwijs af te stemmen op de mogelijkheden van de individuele kinderen die ze op school begeleiden.

-Dit impliceert dat de school aan een aantal organisatorische voorwaarden voldoet: overlegmogelijkheid, flexibele klasorganisatie, ...  Daarnaast moeten de leraren de attitude hebben om met elkaar over hun onderwijspraktijk te overleggen, systematisch te reflecteren op de eigen praktijk, de ouders bij het schoolgebeuren te betrekken en open te staan voor nieuwe inhoudelijke vormen van onderwijsondersteuning en -remediëring.

-Zorgen dat kinderen zich goed en geaccepteerd voelen op school, er gaan functioneren en er plezier beleven, behoort tot de essentie van zorgverbreding.

-Een school die werkt aan zorgverbreding, zal differentiatievormen inbouwen met het oog op het ondersteunen van elk kind in zijn ontwikkelingsmogelijkheden.

 

 

4 Actief leren

 

-Actief leren is dus voor het kind een productief proces. Het is leren dat van het kind zelf uitgaat en door het kind spontaan als betekenisvol wordt ervaren. Het kind heeft belang bij wat het doet en gaat daarom volledig op in het anticiperen en oplossen van problemen.

-De sociale interactie tussen leraar en leerling en tussen leerlingen onderling is een essentieel onderdeel van dit interactief proces.

-Om actief leren op school te stimuleren, dienen realistische en betekenisvolle probleemsituaties (contexten) binnen de leersituatie te worden gecreëerd.

-Bij actief leren ligt de klemtoon eerder op het verwerken van, dan op de hoeveelheid aan leerinhouden. Kennis en inzicht zijn in die mate belangrijk dat zij gekoppeld kunnen worden aan denkhandelingen en strategische vaardigheden.

Hierdoor worden ze voor het kind hanteerbaar binnen probleemsituaties en worden ze hefbomen voor actief leren en ontwikkeling.

 

 

5 Continue ontwikkelingslijn

 

-Het aangeboden onderwijs wordt zowel naar moeilijkheidsgraad als naar inhoud afgestemd op de ontwikkelingsmogelijkheden en -behoeften van de leerlingen.

-Aandacht voor 'continuïteit' binnen onderwijs betekent ook dat men de drempels tussen de verschillende fasen van de schoolloopbaan, tussen leergebieden (zie samenhang), tussen thuis- en schoolervaringen van de leerlingen, zo laag mogelijk maakt.

-De begeleiders van het kind door de basisschool moeten deze continuïteit nastreven. Voor de schoolteamleden betekent dit gelijkgerichtheid, stimuleren van een doorlopende leer- en ontwikkelingslijn, afspraken maken en nakomen.

 

 

Referenties:

- Pedagogisch project: gemeenteraad 24 april 1998

- Schoolreglement voor ouders en leerlingen: gemeenteraad 29 mei 1998

- Schoolreglement voor het personeel: gemeenteraad 22 augustus 1997

- Keuze van het leerplan: gemeenteraad 21 juni 1996

- Tijdsgebruik: gemeenteraad 24 april 1998

- Aanwending van de lestijden: A.B.C van 15 januari 1999

- Verdeling van de leerlingengroepen: ten dele vervat in het schoolreglement voor ouders en leerlingen en het protocol van het A.B.C. van 15 januari 1999

- Personeelsvergaderingen van 8 en 9 februari 1999

- Participatieraad van 9 februari 1999

- Participatieraad van 14 juni 2000

- A.B.C. van 21 juni 2000

- Gemeenteraad van 23 juni 2000

 

Template by JoomlaShine